VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT SHARETOLINK9.5su10với556

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế & giải pháp hữu ích

đăng ký sáng chế

Tại sao cần phải đăng ký sáng chế? Quyền sở hữu độc quyền đối với sáng chế chỉ được xác lập theo thủ tục đăng ký, và phạm vi bảo hộ được xác định trong văn bằng. Khi có tranh chấp xảy ra, văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế là chứng cứ duy nhất chứng minh quyền sở hữu độc quyền của chủ sở hữu mà không cần chứng cứ khác.

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.

Trong thời gian bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu có quyền độc quyền sử dụng, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của mình, bất kỳ bên thứ ba nào khai thác sáng chế mà không được phép của chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bằng việc khai thác và sử dụng độc quyền sáng chế, chủ sáng chế có thể được bù đắp các đầu tư về vật chất và trí tuệ và được hưởng lợi nhuận từ việc khai thác thành qủa sáng tạo của mình. Chủ sở hữu sáng chế có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm sáng chế đã được bảo hộ của mình.

Điều kiện để được cấp bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích:

- Để được cấp Bằng độc quyền Sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau: Có tính mới; Có trình độ sáng tạo; Có khả năng áp dụng công nghiệp. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

- Để được cấp Bằng bảo hộ độc quyền Giải pháp hữu ích, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau: Có tính mới; Có khả năng áp dụng công nghiệp. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế/giải pháp hữu ích

1. Phát minh,lý thuyết khoa học,phương pháp toán học;
2. Sơ đồ,kế hoạch,quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc,huấn luyện vật nuôi,thực hiện trò chơi,kinh doanh; chương trình máy tính;
3. Cách thức thể hiện thông tin;
4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
5. Giống thực vật,giống động vật;
6. Quy trình sản xuất thực vật,động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
7. Phương pháp phòng ngừa,chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

dang ky sang che

Hồ sơ đăng ký sáng chế

Thành phần hồ sơ tài liệu tối thiểu cần có khi đăng ký sáng chế:
1- Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
2- Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
3- Yêu cầu bảo hộ (02 bản);
4- Các tài liệu có liên quan (nếu có);
5- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Khách hàng đăng ký cần cung cấp thêm tài liệu sau:
1- Tên Sáng chế/ Giải pháp hữu ích.
2-  Mô tả kỹ thuật vắn tắt, các hình vẽ, sơ đồ (nếu có);
3- Những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có Sáng chế/Giải pháp hữu ích, những nhược điểm và hạn chế;
4-  Ðưa một hoặc một vài trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả;
5-  Họ tên, địa chỉ, điện thoại, của tổ chức/cá nhân có Sáng chế/Giải pháp hữu ích cần đăng ký,
và đồng tác giả (nếu có);

Thời gian đăng ký sáng chế:
1- Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
2- Thời gian công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;
3- Thời gian thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố
4- Thời hạn bảo hộ đối với bằng độc quyền sáng chế là 20 năm, đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm.

Chi phí đăng ký sáng chế là bao nhiêu?
Phí đăng ký nhãn hiệu được tính theo số nhóm điểm yêu cầu bảo hộ độc lập đăng ký và số trang của bản mô tả từ thứ 6 trở đi. Thông thường, khi nộp tờ khai đăng ký sáng chế, người nộp đơn phải nộp các loại phí sau đây:
1- Lệ phí nộp đơn cho các điểm yêu cầu bảo hộ độc lập thứ nhất;
2- Lệ phí nộp đơn cho bản mô tả từ trang thứ 6 trở đi;
3- Lệ phí công bố đơn;
4- Lệ phí công bố đơn bổ sung từ hình thứ 2 trở đi;
5- Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung;
6- Phí thẩm định nội dung.
Ngoài ra, nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên thì người nộp đơn sẽ phải nộp lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
Như vậy, chi phí cho việc nộp một đơn sáng chế sẽ khác nhau. Nếu một đơn sáng chế chỉ có đăng ký cho một yêu cầu bảo hộ độc lập và có dưới 6 trang mô tả thì chi phí sẽ ở mức thấp nhất.

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sáng chế phải đáp ứng các điều kiện:
1- Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;
2- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;
3- Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký sáng chế đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;
4- Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:
5- Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế;
6- Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký sáng chế;
7- Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

Sharetolink Việt Nam cung cấp tới quý khách hàng các dịch vụ liên quan đến đăng ký bảo hộ sáng chế như sau:

I. Tư vấn trước khi đăng ký bảo hộ sáng chế - bảo hộ giải pháp hữu ích:
1- Tư vấn khả năng bảo hộ của đối tượng đăng ký bảo hộ;
2- Tư vấn tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích;
3- Tư vấn soạn bản mô tả, yeu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
4- Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp.

II. Đại diện thực hiện các thủ tục trong quá trình bảo hộ sáng chế - bảo hộ giải pháp hữu ích:
1- Tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của sáng chế / giải pháp hữu ích.
2- Tiến hành soạn hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ Sáng chế (dịch tài liệu, viết bản mô tả sáng chế).
3-  Nộp, theo dõi hồ sơ đăng ký và nhận bằng độc quyền đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích.
4- Theo dõi xâm phạm, tiến hành lập hồ sơ khuyến cáo/phản đối việc cấp văn bằng, hủy hiệu lực/chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ khi cần thiết.
5-  Soạn công văn phúc đáp khi xảy ra tranh chấp sáng chế/giải pháp hữu ích với các chủ đơn khác.
6-  Khiếu nại, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực văn bằng.
7-  Tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển nhượng, chuyển giao (li xăng),  sửa đổi liên quan đến đơn và văn bằng bảo hộ.
8-  Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.
9-  Cấp lại, cấp phó bản văn bằng bảo hộ.
10-  Xử lý xâm phạm liên quan sáng chế/giải pháp hữu ích.
11-  Tư vấn liên quan đến vi phạm Sáng chế.

Hãy liên hệ với Sharetolink ngay để được tư vấn hỗ trợ miễn phí!

Xem nhiều trên google: dịch vụ tư vấn bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích, hồ sơ bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích, thủ tục bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích, tư vấn bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích, tư vấn bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích giá rẻ thấp nhất, thủ tục đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích, dang ky bao ho sang che giai phap huu ich, hướng dẫn đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích giá rẻ, tại sao cần phải đăng ký bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích, hình ảnh sáng chế giải pháp hữu ích, cách đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích, thời gian đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích, phí đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích, cơ quan chứng thực bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích, lợi ích đăng ký bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích ...

Sharetolink chúng tôi cam kết phí rẻ nhất và Luật sư sẽ trợ giúp pháp lý liên quan miễn phí trọn đời cho quý khách!


5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN GIẢM 20% PHÍ DỊCH VỤ CHỈ HÔM NAY!

Quý khách vui lòng gọi tổng đài tư vấn luật: 024 3758 6958 - Hotline: 09122 63302 để được hỗ trợ hoặc điền yêu cầu bên dưới.

YÊU CẦU TƯ VẤN
Anh chị vui lòng điền yêu cầu muốn được tư vấn của mình vào đây, Luật Sư Sharetolink sẽ gọi miễn phí. Trân trọng!
Anh chị vui lòng điền tên đầy đủ vào đây...
Anh chị vui lòng điền email liên hệ vào đây...
Anh chị vui lòng điền số điện thoại vào đây...
Anh chị vui lòng gõ lại chuẩn xác số điện thoại để Sharetolink gọi cho anh chị miễn phí...
Anh chị vui lòng điền địa chỉ công ty/cá nhân của mình vào đây...
Anh chị vui lòng điền nội dung muốn được Luật sư tư vấn vào đây...

Dịch vụ tư vấn liên quan sở hữu trí tuệ

Tư vấn tra cứu đăng ký bảo hộ sáng chế

Tư vấn tra cứu đăng ký bảo hộ sáng chế

Tư vấn chuyển nhượng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn chuyển nhượng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu công ty - logo - sản phẩm

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu công ty - logo - sản phẩm

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại - tên công ty

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại - tên công ty

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Tư vấn tra cứu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Tư vấn tra cứu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đại diện tư vấn đăng ký nhượng quyền thương mại

Đại diện tư vấn đăng ký nhượng quyền thương mại

Đại diện Tư vấn Đăng ký Bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ

Đại diện Tư vấn Đăng ký Bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ

Tư vấn gia hạn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Tư vấn gia hạn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Tại sao phải tra cứu nhãn hiệu, thương hiệu, logo...

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế & giải pháp hữu ích

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế & giải pháp hữu ích

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Đại diện tư vấn giải quyết khiếu nại và xử lý vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đại diện tư vấn giải quyết khiếu nại và xử lý vi xâm phạm quyền sở hữu...

Tư vấn Tra cứu Đăng ký Bảo hộ Nhãn hiệu, Thương hiệu, Logo...

Tư vấn Tra cứu Đăng ký Bảo hộ Nhãn hiệu, Thương hiệu, Logo...

Đại diện Tư vấn Đăng ký Bản Quyền Và Bảo hộ Logo Độc quyền

Đại diện Tư vấn Đăng ký Bản Quyền Và Bảo hộ Logo Độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Đại diện tư vấn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Dược phẩm

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Dược phẩm

Tư vấn sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế độc quyền

Đại diện tư vấn đăng ký nhãn hiệu cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đại diện tư vấn đăng ký nhãn hiệu cho người nước ngoài tại Việt Nam

BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Công Ty Tư Vấn Luật Sharetolink Việt Nam
 
 

Tại sao chọn Sharetolink để đăng ký bảo hộ SHTT?!

Cơ sở pháp lý uy tín >> xem

Sharetolink ở Top 100 tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ được Cục SHTT - Bộ Khoa học & Công nghệ cấp quyết định hoạt động chính thức.

Kinh nghiệm thực tế >> xem

Tư vấn đăng ký bảo hộ cho hơn 5000 nhãn hiệu, Logo, thương hiệu, sản phẩm trong và ngoài nước.

Đại diện toàn quyền >> xem

Sharetolink có cơ sở pháp lý toàn quyền làm tổ chức đại diện cho khách hàng tiến hành xử lý các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ.

DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT NỔI BẬT

 
Tư vấn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ công nghiệp

Tư vấn xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, logo độc quyền, tên công ty, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp cho các tổ chức và cá nhân.

Xem ngay
 
Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm của tất cả loại hình như sách, truyện, game, phần mềm, tác phẩm viết, trò chơi, code web, bản thiết kế, chương trình truyền hình, kịch bản...

Xem ngay
 
Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư

Doanh nghiệp & Đầu tư

Tư vấn giải quyết, đăng ký tất cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động thành lập, thay sửa đổi, sáp nhập, chuyển nhượng doanh nghiệp và giấy phép đầu tư kinh doanh.

Xem ngay
 
Thương mại điện tử Sharetolink

Thương mại điện tử

Tư vấn đăng ký thủ tục liên quan đến Thương mại điện tử, giấy phép sàn TMĐT, web bán hàng online phù hợp với quy đinh của pháp luật về kinh doanh TMĐT tại Việt Nam.

Xem ngay

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu logo, kiểu dáng công nghiệp uy tín - Sharetolink

sharetolink.com sharetolink.com
9/10 466 bình chọn